Przychodnia Specjalistyczna

Ginekolog
Neurolog
Kardiolog
Radiolog – USG
Chirurg plastyczny
Chirurg ogólny
Endokrynolog
Laryngolog
Dermatolog
Dietetyk
Ortopeda
Urolog